РУЙХАТИ БАРРАСИИ ПАРВАНДАҲОИ ГРАЖДАНИ ВА ОИЛАВИ

 

 

1. Очилдиева Сурайё Саймуродовна Мирзоюсупов Турсунали Эргашевич, Рузиева Халима ва шахси сеюм Хадамоти шиносномадињї ва баќайдгирии ШВКД дар шањри Турсунзода. Оиди эътироф намудани аъзои оилаи молик, маскун намудан ба манзили истиќоматї, ба ќайди манзил гузоштан. 19.08.2020 сол, соати 10:00 даќиќа, дар бинои суди шањри Турсунзода.
2. Исакова Санобар. Таѓоев Умедљон. Оиди рўёнидани маблаѓи фуруши автомашина. 19. 08. 2020 сол, соати 13:00 даќиќа, дар бинои  суди шањри Турсунзода.
3. Эшмуродова Насибахон Рузиевна. Бегматов Юсуф Бобоназаровна. Оиди бекор кардани аќди никоњ. 17.08. 2020 сол,  соати 10:00 даќиќа, дар бинои суди шањри Турсунзода.

 

4. Холов Хусанбой ва Шарипова Ойљамол.   Оиди фарзандхондї. 18. 08. 2020  сол, соати

10:00 даќиќа, дар бинои  суди шањри Турсунзода.

5. Саматова Сољида Абдурасуловна. Мањмудов Вали Эргашевич ва Махмудова Пазилат ва шахси сеюм Хадамоти шиносномадињї ва баќайдгирии ШВКД дар шањри Турсунзода. Оиди эътироф намудани аъзои оилаи молик, маскун намудан ба манзили истиќоматї, ба ќайди манзил гузоштан. 17.08.2020 сол, соати 10:00 даќиќа, дар бинои суди шањри Турсунзода.
6. Шерматов Зоњирљон Шералиевич.  Рањимова Нигина Ќосимовна. Дар хусуси бекор кардани аќди никоњ бе додани муњлати оштишавї. 18. 08. 2020 сол, соати 11:00 даќиќа, дар бинои  суди шањри Турсунзода.
7. Маматова Марњабо Нуридиновна. Маматов Юсуф Мамарузиевич. Оиди бекор кардани аќди никоњ ва руёнидани алимент барои фарзандон ва њамсар дар маблаѓи устувор. 19.08. 2020 сол,  соати 14:00 даќиќа, дар бинои суди шањри Турсунзода.

 

8. Бабаназарова Гулнора Зиядуллоевна. Љураев Бањодур Юлдошевич. Оиди эътироф намудани аъзои оилаи молик,маскун намудан ба манзили истиќоматї, ба ќайди манзил гузоштан. 20. 08. 2020  сол, соати

10:00 даќиќа, дар бинои  суди шањри Турсунзода.

9. Муйдинова Нилуфар. Муродова Сорохон, Муродов Маќсудљон ва шахси сеюм Хадамоти шиносномадињї ва баќайдгирии ШВКД дар шањри Турсунзода. Оиди эътироф намудани аъзои оилаи молик, маскун намудан ба манзили истиќоматї, ба ќайди манзил гузоштан. 17.08.2020 сол, соати 09:00 даќиќа, дар бинои суди шањри Турсунзода.
10. Абдуллаева Муясар. Амонова Дилором ва шахси сеюм Хадамоти шиносномадињї ва баќайдгирии ШВКД дар шањри Турсунзода. Дар бораи баровардани аз ќайди манзили истиќоматї 17. 08. 2020 сол, соати 14:00 даќиќа, дар бинои  суди шањри Турсунзода.
11. Муродова Шањло, Муродова Гулсара ва Муродова Шамсия. Муродов Илњомљон Бароталиевич. Оид дароз намудани муњлати ќабули мерос ва таќсими амволи мероси. 17.08.2020 сол,  соати 15:00 даќиќа, дар бинои суди шањри Турсунзода.

 

12. Норова Зарифа Абдуљалиловна. Кучаров Умарали Нематович. Оиди муќаррар намудани падари, руёнидани алимент барои таъминоти фарзанд ба тариќи устувор ва барои таъминоти њамсар дар давраи хомиладори ба маблаѓи устувор. 18. 08. 2020  сол, соати

09:00 даќиќа, дар бинои  суди шањри Турсунзода.

13. Шамсиев Бобирљон Гулдиярович. Муротова Мавлуда Азизовна, Паянова Каромат Рузиевич. Дар бораи кўчонидани аз манзили истиќоматї шахсї бе додани манзили истиќоматї дигар. 18. 08. 2020  сол, соати

1:00 даќиќа, дар бинои  суди шањри Турсунзода.

14. Камилов Махмудљон Муратхонович. Нажмиддинова Мамурахон Рањматуллоевна. Даар бораи озод намудани руёниши ва ќарзи алимент. 18. 08. 2020  сол, соати

14:00 даќиќа, дар бинои  суди шањри Турсунзода.

15. Муњидинова Шањзода Ахатовна. Холмуродова Дилфуза. Дар бораи кўчонидани аз манзили истиќоматї шахсї бе додани манзили истиќоматї дигар. 19. 08. 2020  сол, соати

09:00 даќиќа, дар бинои  суди шањри Турсунзода.

16. Гафуров Ќосимљон Ќодиралиевич. Гулаев Гулањмад Факирович Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ш. Турсунзода, Кумитаи идораи замини ш. Турсунзода ва Шуъбаи меъмори ва шањрсозии ш. Турсунзода. Оиди беэтибор донистани Ќарори раиси шањри Турсунзода тањти №12 аз 13-январи соли 2020, ва бартараф намудани монеъагї барои истифодабари ќитъаи замин. 19.2020 сол, соати 10:00 даќиќа, дар бинои суди шањри Турсунзода.
17. Даминова Саодат Абдуллоевна. Хушнаев Мамадмурод Мамараимович. Оид ба зиёд кардани андозаи муќарраргардидаи алимент 19. 08. 2020 сол, соати 14:00 даќиќа, дар бинои  суди шањри Турсунзода.
18. Абдуллоева Саломат Садуллоевна. Шарипов Шариф. Оиди рафъи яъне бартараф намудани њамагуна монеагињо ва њуќуќвайронкунињо аз љониби Шарипов Ш. 20.08.2020 сол,  соати 09:00 даќиќа, дар бинои суди шањри Турсунзода.

 

19. Солиева Гулнора Хамроевна. Равшанова Насиба Зиёдуллоевна,  Равшанов Азиз Зиёдулло-угли ва шахси сеюм Хадамоти шиносномадињї ва баќайдгирии ШВКД дар шањри Турсунзода. Оиди аз ќайди манзили истиќоматї баровардан. 20. 08. 2020  сол, соати

10:00 даќиќа, дар бинои  суди шањри Турсунзода.

20. Юлдашева Соњибљамол Нормуминовна. Њакимов Акбар Ибодуллоевич ва Њакимова Фируза. Оид ба эътироф намудани аъзои молик, маскун намудан ба манзили истиќоматї ва ба ќайди манзил гузоштан. 21. 08. 2020  сол, соати

10:00 даќиќа, дар бинои  суди шањри Турсунзода.

21. Љалолов Абдулњафиз Ѓафурова Марљона оиди бекор кардани аќди никоњ 17. 08. 2020  сол, соати

09:00 даќиќа, дар бинои  суди шањри Турсунзода.

22.

Гафурова Зарина

Муњамадиев Шерзод оиди бекор кардани аќди никоњ бе додани муњлати оштишавї 17. 08. 2020  сол, соати

10:00 даќиќа, дар бинои  суди шањри Турсунзода.

23.

Ахмедова Моњтобхон

Ахмедов Лутфуллохон оиди бекор кардани аќди никоњ 18. 08. 2020  сол, соати

09:00 даќиќа, дар бинои  суди шањри Турсунзода.

24.

Рањимова Нигина

  оиди бекор кардани аќди никоњ 19. 08. 2020  сол, соати

11:00 даќиќа, дар бинои  суди шањри Турсунзода.

25. Холиков Нодир Миркамолова Машњура оиди бекор кардани аќди никоњ 19. 08. 2020  сол, соати

13:00 даќиќа, дар бинои  суди шањри Турсунзода.

26. Воҳидова Махбуба Атауллоевна Насиров Зуҳриддин оиди бекор кардани аќди никоњ 17. 08. 2020  сол, соати

09:00 даќиќа, дар бинои  суди шањри Турсунзода.

27. Бегова Мехрубону Абдураҳионов Шуҳрат оиди руёнидани алимент 18. 08. 2020  сол, соати

11:00 даќиќа, дар бинои  суди шањри Турсунзода.

28. Урунбоев Турахон Уронбоева Дилрабо оиди бекор кардани аќди никоњ 18. 08. 2020  сол, соати

15:00 даќиќа, дар бинои  суди шањри Турсунзода.

29. Муҳамадиев Насим   оид ба муќаррар намудани њолати марбутияти њуљљати њуќуќмуќарраркунанда 19. 08. 2020  сол, соати

10:00 даќиќа, дар бинои  суди шањри Турсунзода.

30. Муминов Ҷамолиддин   оиди муқарран намудани соҳибмулки 20. 08. 2020  сол, соати

10:00 даќиќа, дар бинои  суди шањри Турсунзода.

31. Гулмирзоева Гулноза Култураев Шеркузи оиди тағйир додани андозаи алимент 21. 08. 2020  сол, соати

09:00 даќиќа, дар бинои  суди шањри Турсунзода.

32.  ҶСК ТАКХ «Хумо» Собиров Раҷабали Исматович ва Собирова Муқаддам  Оиди эътирофи ҳуқуқи моликият ба манзили истиқоматӣ ва кучонидан аз манзили истикоматӣ

 

17.08.2020с, соати 14:00 даќиќа.
33.  Тошмуротова Каромат  Ҷалилов К., Ҷалилова Г., Ҷалилов О., Раҳмонов А., Ибодова З., Ҷалилова Ш. ва Нуруллоев В.  Оиди баровардан аз кайд

 

18.08.2020с, соати 10:00 даќиќа.
34.  Муротов Чурабек  Муротова Фарида  Оиди рӯёнидани маблаги пули

 

18.08.2020, соати 14:00 даќиќа.

 

 

35.  Қодиров Нурматхуча  Қодиров Нуриддин, Қодиров Умар Қодиров Усмон  Оиди бартараф намудани монеаги

 

18.08.2020с, соати 11:00 даќиќа.

 

котиби суд.

Чобирзода М.